Confectionery factory “Hlebny Spas”

115201, Moscow, Kotlyakovskaya str., bl. 6/8, Russia

+7 (495) 644-00-03

E-mail: marketing@hlebspas.ru 

249610, Kaluzhskaya region, Spas-Demensk, Sovetskaya str., bl. 3, Russia

+7 (48455) 2-25-98, 2-12-96

E-mail: dialinfo@hlebspas.ru

 
Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт